2018. szeptember 11., kedd

BÉTHEL-, HAMIS OLTÁROK-, HAMIS KRISZTUSOK A GYÜLEKEZETBEN

BÉTHEL JELENTÉSE ÉS TANULSÁGAI. - BÉTHEL A HITTŐL VALÓ SZAKADÁS SZINONIMÁJA. HAMIS KRISZTUSOK.  -  ISTEN VISZONYULÁSA BÉTHELHEZ.
*    Felvétel készült 2018.09.08.-án.       (Kat Kerr hamis próféta-e ? - Írás ez oldal alján.)

"Ha valaki ezt mondja akkor nektek: íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek. ert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehetne, a választottakat is. Íme eleve megmondtam nektek." (Mt. 24:23-25,)
*
"És íme Isten embere jött Júdából Béthelbe, az Úrnak intésére, és Jeroboám ott állt az oltár mellett, hogy tömjént gyújtson. És kiáltott az oltár ellen az Úr intése szerint, és mondta: Oltár, oltár! ezt mondja az Úr: Íme egy fiú születik a Dávid házából, akinek neve Józsiás lesz, aki megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most te rajtad tömjéneznek, és emberek csontjait égetik meg rajtad." (1.Kir. 13:1-2,)
*
"Amely napon megbüntetem Izraelt az ő vétkeiért, Béth-El oltáraiért is büntetek." (Ámos 3:14,)
"Menjetek Béth-Elbe és vétkezzetek, szaporítsátok a vétkeket Gilgálban. Vigyétek fel reggelente áldozataitokat, és harmad-naponként tizedeiteket. Kovászosból gyújtsatok hálaáldozatot; ajánljatok önkéntes áldozatokat, híreszteljétek; mert így szeretitek, Izrael fiai, azt mondja az Úr Isten." (Ámos 4:4-5,)
Ajánlott :  Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
Fontos cikkek:  

 Petíció  aláírása :
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
_____________________________________________________________

Egy aktuális újságcikk :   A NER "keresztény" prostituáltjai
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
179. Harc a hűségért, vagy győz a csábítás ?


__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
___________________________________________________________________

Ken Peters: Kat Kerr hamis próféta-e ?
Ez az első hivatalos blogom.    Nem állt szándékomban, hogy ez legyen az első írásom tárgya, de úgy alakult, hogy ez lett a legsürgősebb, mivel a hölgy Torontóba látogat a hétvégén.
**** Ezt az írást az eredetiből szerkesztettem, mert sokan figyelmet szenteltek rá, és kibővítettem, hogy az olvasók visszajelzéseire reagáljak. Kérem, ne tégy fel olyan kommentet, ami már ki lett fejtve!
Kat Kerr, hihetünk neki?
Néhány éve egy hölgy azt állítva jött a gyülekezetembe, hogy a Mennyben járt, és Isten minden alkalommal elviszi őt a Mennybe. Mindenre nyitott vagyok, és nem akarok senkit kipellengérezni, csak mert az állításai kilógnak a sorból. Tudom, hogy Isten elragadt embereket a Mennybe ezelőtt. Ahogy mindenben, meg akarom adni az embereknek a vélekedés szabadságát, mígnem ők át nem hágnak valamely igazságot, amelyet az Isten írott szavaiból ismerek, vagy azon TÉNYEK-ből származó igazságot, amit már egy bizonyos dologban feltártam.
Nekünk Krisztus testeként nem kellene csak úgy adni akárki beszédére, hanem minden dolgot meg kell vizsgálnunk (1 János 4:1). Amit leginkább parancsol a Biblia számunkra, hogy válasszuk szét, és ÍTÉLJÜK MEG az egyházban az embereket (1 Korintus 5:11-13). Igen, azt mondtam, ítélni, mert sok ember van manapság, akik azt mondják, amikor megpróbálsz a vezetésben egy hibát kimutatni, „te ítélkező vagy, és mi keresztények nem ítélhetünk, hanem Szeretetben kell cselekedni”. Ez azonban az Írás kicsavarása, amely mögé próbálnak rejtőzni, mivel nem akarnak semmilyen felelősségre vonást.
Az emberek írják és mondják nekem, hogy semmit nincs jogom Kat ellen mondani, hogy Isten felkentjét nem érinthetem, hogy én a Sátán, a vádló oldalán állok. Egyenesen kimondom, hogy ez az egyház agymosási technikája, amit csak azért mondasz, mert valamely prédikátortól hallottad, vagy valamely könyvben olvastad. Nem csak arról van szó, hogy az Írást nincs értelme kicsavarni, hanem ez a zsargon onnan van, így nem fogod megkérdőjelezni, amit tesznek a vezetők, hogy álnokul használják fel azt.
Kat azt mondja, a Mennyben járt, de nem csak egyszer, hanem rendszeresen ki-be jár. Elbeszéli mennyei utazásainak történetét, ahova elvitetett, majd az Isten az Egyház számára szóló üzenetével jön vissza. Írt egy könyvet a „Menny kinyilatkoztatása” címmel, és az alábbi honlapot üzemelteti:
Igazak az állításai?  Összeáll a története?  -  Vessünk egy pillantást néhány dologra, amiről beszél.
Vizsgáljuk meg néhányat az állításaiból:
1. Gyakori látogatások a Mennyben: Kat állítja, mindig jár a Mennyben, majdnem mintha bérlete volna a trónterembe. Tudjuk, hogy Isten elragadt a Mennybe embereket, de sem a Bibliában, sem a kortárs történetekben sohasem volt olyan személy, aki olyan gyakorta ment volna, mint Kat.
2. Az ő mennyei képe: Kat úgy festi le a Mennyet, mint valami misztikus Disneylandet hullámvasúttal, mozikkal, sőt egy helyen látni, hogyan néznél ki más bőrszínben. Biztos vagyok benne, a Menny sok elképesztő dologgal van tele, de messze egészen más, ahogyan azt Kat állítja a mennyről, ahogy a Bibliában nem található meg, és nincs senki, aki járt a Mennyben, és tanúsíthatná azokat a dolgokat, amiket ő mond.
3. Egyenesen Isten arcába néz: Kat állítja, hogy ki- és bemegy a trónterembe, és Isten ölébe ül. Azt mondja, hogy látja hajtincseit, sőt a szemébe néz, és szerinte a szeme kék. Eme állítás egyenes ellentmondásban van az Írással:
János 1:18
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
 (Egyesek azt mondják, hogy ez az ige nem elégséges érv, mert  nyilvánvaló, hogy képesek vagyunk az arcát látni. Igaz, hogy vannak ígéretek a jövőre, hogy látni fogjuk az Isten arcát a Mennyben, de nincs beszámoló, amit a Bibliából ismernék, hogy az emberek belenéztek volna Isten mélykék szemébe, és ha lenne is, nem beszélne róla olyan lazán, mint Kat. Ha találsz egy helyet, amely azt mondja, hogy valaki már látta az Isten arcát a múltban, és belenézett a szemébe, akkor kérlek küldd el, és be fogom ide szerkeszteni.)
II Mózes 33 
19 És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.
20 Orcámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.
Hmmm, itt a Biblia azt mondja, hogy aki Isten arcát látta, nem maradt életben?
Ha emberekről olvasol a Bibliádban, akik a trónteremben voltak, és látták Istent, nem beszélnek a vonásairól. Valójában egy egészen más színteret vázolnak fel. Kat úgy állítja be, mintha a trónterem valami játszótér volna. Azt mondja, több trónterem létezik. Bárki szerint a Bibliában, sőt a kortársak beszámolóiban is a trónteremben félelmetes, megdöbbentő és rettenetes az Isten.
4. A kereszténység aranykora:
Kat Fő üzenete, hogy 2010 és 2025 között a keresztények aranykora lesz a Földön. Azt állítja, hogy a Menny megszállja a Földet, és Isten dicsősége egy időre teljesen befedi a Földet, hogy ez az Úr ideje, hogy a mennyei embereket bemutassa. Nagy gazdagság és uralkodás adatik a keresztények számára a Földön. Azt mondja, hogy ebben az időben nagyon népszerű lesz kereszténynek lenni, és hogy az angyalok televíziós megjelenéseket fognak tenni. Ez az a pont, amikor kezdtem Kat-et megkérdőjelezni. Ez az üzenet nem áll összhangban az általam ismert tényekkel, amik zajlanak a világban, és nem áll összhangban az Isten Igéjével. Valójában ez teljesen ellentmond annak, amit Jézus mondott: 
Máté 24 
1 És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
2 Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
5 Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
11 És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.
12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
13 De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
14 És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Az Írás melyik pontja említi, hogy Isten be fogja tölteni a Földet? Ha nem vetted volna észre, jelenleg a 7 és 9-es vers között élünk. Nincs aranykor a 9-es és 14-es versek között. Keresgélj az Írásban, és mond meg, ha ez nem egy hazugság! Az igazság az, hogy a világ még gonoszabb lesz, a keresztényeket üldözni fogják, és a gonosz felállítja királyságát itt a Földön (Jelenések 13). Miután Isten megítéli a Földet tűz által (2 Péter 3:7), az Isten dicsősége már nem fogja megemészteni azt, míg az új Menny és az új Föld elkészül (2 Péter 3:12-14).
A mai világról Kat próféciája az általam ismert tényekkel is egyenes ellentmondásban van. Hogy próféciája igaznak bizonyuljon, a keresztényeknek át kellene venniük az egész antikrisztusi rendszer bevezetését. A nap és az óra késik, és az Ördög a királyságát egy világkormány által építi ki. Ezt az Új Világrend és titkos társaságok által vitelezi ki. Ha nem vagy képben, kicsit utána kell nézned, hogyan működik valójában a világ. Ha ezt a megjegyzést kidobnád az összeesküvés-elméletre gondolva, jobb, ha figyelsz a következő fejezetre.
Felhívtam Kat Kerr-t, hogy ezekről az ellentmondásokról személyesen beszéljek vele, és azt állította, hogy TUD az Új Világrendről és az Illuminátusról! Szóval, ha abbahagynád az olvasást, mert nagyon hiszek az összeesküvésben, akkor Kat-ra sem figyelhetsz, mert azt mondta nekem, hogy ő is hisz benne. Továbbá elmondta nekem, hogy Isten valami igazán elképesztőt fog tenni a Fehér Házban 2010 nyarán, ami megváltoztatja a helyzetet. Annak ellenére, hogy bevallotta, hogy tud az összeesküvésről, mégis folytatja erről a hamis aranykorról az előrejelzéseit.
Jól tudod, hogy 2010 jött és elmúlt, és a próféciái hazudtak. Kapcsolatba léptem vele e hamis prófécia miatt, de nem válaszolt, hogy miért volt hamis az előrejelzése, és azzal vágott vissza nekem, hogy hinnem kell Istenben és az ő időzítésében, valamint nem az én dolgom azzal foglalkozni, hogy amiket előre jelez, hogy azok a dolgok bekövetkeznek-e. Attól tartok, elfelejtette, hogy egy konkrét dátumot adott meg.
Szóval, ha ő folyamatosan a Mennyben jár, és Istennel beszélget, miért ad hazug próféciát? Miért ellenkezik a látása a Bibliával, és más mai profetikus üzenetekkel? Az egyháznak szóló valódi üzenet még nem szólhat a dicsőségről, hanem inkább arról, hogy térj meg, igazítsd meg a szíved, és készülj az üldöztetésre és az ítéletre. Észak-Amerikában az egyház borzalmasan bűnös állapotban van, tán gondolod, hogy Isten a dicsőségét készül kibocsátani?
Nézd meg David Wilkersonnak az alábbi próféciáit, az ő próféciái évtizedek óta beváltak és megpróbáltak.      Az ő üzenete Kat ellentéte.
5. Mitt Romney az Isten választása 2012-re: Kat állította, Isten mondta neki, hogy azt akarja, mindenki szavazzon Romney-ra. Igen, tényleg azt mondja, hogy ő az Isten választása, és hogy Romney kiáll az Igazságosságért. Az Igazság és az Élet.
E videót látva ez a hölgy számomra igencsak hiteltelen, amikor kijelenti, hogy ő a Menny kinyilatkoztatója, amíg valami haverja áll a háttérben kezeit összekulcsolva.
Ez igen nagy baj, amikor valaki azt állítja, hogy rendszeresen jár a Mennyben, és olyan fokon bonyolódik bele a világi politikába, hogy megmondja az embereknek, kire is szavazzanak. Ez közönséges manipuláció, hogy egy sablonos véleményre rábeszéljen. Azt mondja, tud az Új Világrendről, és nem mondja el az igazat az embereknek, hogy nincs értelme, kire szavaznak, mert semmi sem változik tőle! Ez a kormány, ahogy a legtöbb nemzetben, egy bábkormány, amelyet egy árnyék-elit vezérel.
Lehet, hogy nem hiszed, de ez az igazság. De még ha nem is hiszed, tudtad, hogy Mitt Romney mormon? A mormonizmus egy kultusz, méghozzá egy sátáni kultusz. Hogyan is gondolhatja, hogy Isten azt akarja tőled, hogy olyanra szavazzál, aki egy sátáni szektához tartozik? Valójában nincs különbség, hogy muszlim (úgy hiszem ő igazából univerzalista) vagy sátánista. A mormonok egy világméretű teokráciát akarnak létrehozni, amelyben Jézus Krisztus visszajön, hogy uralkodjon. Ez vezetett engem a következő lépcsőhöz.
6. Dominionizmus.         Kat összes üzenete egy szélsőséges ideológia köré csoportosul. Ez a „dominionizmus”. Ez egy nagy téma, amelyet nem itt, hanem egy másik írásomban fejtek ki. A dominionisták abban hisznek, hogy a Földet és a hatalmat átveszik a keresztények, és Jézus csak ezután jön vissza. A legtöbben egy „könnyen eladható” prédikációba csomagolják ezt, és ekképpen nem fognak előjönni vele és kimondani, pedig erre gondolnak. Ez a mozgalom úgy terjed az egyházban, mint a tűzvész. Ez dermesztő, hiszen aki átveszi a világ színpadát, és az egész Földön fog uralkodni, az Antikrisztus lesz az! Ez lehet az oka, hogy azt akarja tőled, szavazz Mitt Romney-ra? Az egész helyzet kifejtése sok helyet kíván, amiről egy másik beszámolóban 80 oldalt írtam a témában. Kattints, és olvasd el, miről szól a dominionizmus:

7. A „lét előtt” doktrína: Kat azt állítja, hogy kis gömböket látott, akik szellemek, mielőtt megszületnének, és a trónszék körül kőröznek, kérve, hogy leküldessenek a Földre. Ez nem hogy nem biblikus, hanem egy New Age tanítás. Sokan állítják, ezzel nincs semmi baj. Ez az elképzelés önmagában se nem rossz, se nem jó, mivel nem tudjuk. DE NINCS benne a Bibliában, és ez az elképzelés a New Age gondolkodáshoz áll közelebb.
8. A Földre és a dicsőségre összpontosíts:
Kat azt mondja, hogy író angyalok írták meg előre a könyvét. Bevezetőjével együtt az egész arról szól, hogy a Menny megszállja a Földet, és lejön a dicsőség. Azt állítja, hogy Isten alig várja, hogy megadja a Földnek a legnagyobb mennyei ajándékot. Itt Jézusról nem esik említés, az egész csak a Mennyre összpontosít. Ez nincs rendben, minden Jézusról szól, és minden múltbéli üzenet Istentől Jézust mutatja be, NEM pedig a Mennyet. Leveszi a figyelmet az írott Igéről és Jézus élő szaváról. Olvasd el a bevezetőt, valóban úgy hangzik, mint író angyaloké??? Ébredjetek fel, emberek!
Ez volt néhány alapvető gond „Kat Bizonyságaival”, de van egypár egyéb dolog is, amit meg szeretnék említeni. Tekintettel arra, hogy ez a hölgy azt állítja, hogy alapjáratban feljár a Mennybe, ezért nézzünk meg őróla egy-két elképesztő dolgot.
1. Számos ellentmondás található a történeteiben, mond egy dolgot egyszer, amikor leírja a megtapasztalását, majd valami mást legközelebb. Például az idő múlásáról; amikor a Mennyben vagy, egyszer azt mondja, hogy egy nap a Mennyben sok nap a Földön, majd azt mondja, egy nap a Földön olyan, mint sok nap a Mennyben. Nem én vagyok az egyetlen, akinek nézeteltérése van Kat-tel. Robert Alan King-et olyannyira megsértette, hogy a könyvében egy fejezetet szánt az ellenvetésekre, és nem sajnálta az időt, hogy kereszthivatkozásokat készítsen Kat minden egyes állítására.
Keresztény cáfolat Kat Kerr: A Menny kinyilatkoztatása – egy szemtanú beszámolója I és II
Meghallottam videó interjúiban ellentmondania a történeteinek, hogyan került először a Mennybe. Nincs rá időm, hogy kereszthivatkozásokat készítsek mindenre, amit mond, ha találsz valamit, posztolj egy kommentet.
2. Óriási hamis drágaköveket tart fel az összejövetelein, és arról beszél, hogyan ejti el Isten az igaziakat? Ha valójában olyan sokat jár a Mennybe, nem állna meg az ajándéküzletben, és venne egy valódit bizonyítékul?
3. Ezt az üzenetet mindenkinek eladja, de könyveit és DVD-it durván túlértékeli. Díjszabása szerint a silány minőségű DVD-knek és könyveknek darabja több mint 20 dollár! Valaki említette nekem, hogy az árak lejjebb mentek, mióta a gyülekezetembe jött néhány évvel ezelőtt, amit kért értük.
4. Azt mondja, látott valakit, akiről tudom, hogy egy 33. szintű szabadkőműves, elvitetett a Mennybe egy szekéren. A Sátán imádói is a Mennybe mennek? Mostanában pedig azt állítja, hogy Whitney Houston a Mennyben van? Ki tudja, Whitney vajon megtért-e a halálos ágyán?
Kat azt állítja, Michael Jackson a Mennyben van? Nos, ez a bizonyságtevés Kat-éval ellentétben a szívem mélyéig megindított: Angelica Zambrano 23 órás halálában elment a Mennybe és a Pokolba, és azt állítja, hogy Michael Jacksont látta a Pokolban. Akkor ki hazudik? Ez a lány vagy Kat?
5. A Patricia King show-ban azt állítja, hogy a trónszék előtt a 12 vén nem ember, nem angyal, hanem valami más? Talán UFÓ-k?
Következtetés
Sokáig tudnám még folytatni, de úgy gondolom, rávilágítottam a lényegre. Kat valóban járt a Mennyben? Valóban az Isten Igéjét mondja?
1. Ellentétes az Írással
2. Hamis próféciákat ad
3. A dominionizmust terjeszti
4. New Age tant terjeszt
5. A Mennyről különös dolgokat mond, amik nem sorolhatók sehova
6. Önmagával is ellentmond
7. Arra bátorítja az embereket, hogy mormonra szavazzanak
8. Hamis drágaköveket tart fel az összejövetelein
9. Túl sokat kér a kiadványaiért
Óvakodnunk kell a hamis prófétáktól. Kat sok kedves dolgot mondhat, ami jó érzéssel tölt el, de még ha Jézust Úrnak is mondja, az az igazság, hogy sok dologban meg van tévesztve. Nekünk az Isten Igéjének a talaján kell maradnunk, és elménket az Isten alapigazságaira kell összpontosítanunk. Azt nem tudom, hogy mi okból hazudozik, de meg kell térnie abból, amit csinál, mert Isten csak így nem fogja elítélni az Úrnak a napján. Lehetséges, hogy hisz abban, amit csinál, az első mennyei megtapasztalása abban a gyülekezetben volt, ahol több órát töltött a földön transzban rázkódva. Van, hogy néha Isten teszi, de ez a csaló szellemnek is egy nagyon jellegzetes vonása a harmadik hullámos egyházban.
Néhányan megjegyezték, hogy ki kellene engednem Istent az elmém börtönéből, és azért nem tudom Kat tapasztalatát elfogadni, mert túlságosan vallásos vagyok. Ha tudnád felőlem az igazat. Egyikőtök sem ismer engem, vagy találkozott volna velem, kicsoda vagy hát, hogy beskatulyázol? Ez semmit mondás. Hiszem, hogy mások jártak a Mennyben, hiszek a csodákban, a nyelveken szólásban, prófétálásban, illetve immár negyedik éve van részem a harmadik hullámos ébredésben. Az a szolgálatom, hogy az éjszakai bárokba járó elveszetteket megtérítsem. Hogy zárnám Istent börtönbe! Mielőtt elküldenél egy kommentet a blogomba, hogy kibeszélj, jobban tennéd, ha elvégeznéd a házi feladatodat. Az emberek elolvassák a blogomat, elolvassák Kat könyvét, vagy megnéznek egy videót, majd azt gondolják, mindent tudnak. Ösztökélem az olvasóimat, hogy széles képet kapjanak. Inkább olvasd el a gyülekezeti kiadványaimat, és olvasd végig ezt az egész írást, semhogy beleköss a részletekbe. Egyébként sohasem háborgatnék olyan valakit, mint Kat, ő egy kispályás játékos, de mivel behatolt a személyes területemre, elhitetve a gyülekezetemet, ismertté fogom tenni róla az igazságot.
Végül, íme egy link valakiről, akinek ma meghatározó a szava az egyházban:
____________________________________________________________________


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése