2016. december 9., péntek

FILADELFIA - A HŰSÉGES, JÉZUS MÁTKÁJA GYÜLEKEZET

JÉZUS MENYASSZONYI GYÜLEKEZETE
*
"A Filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt művelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idejétől, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.  Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. A kinek van füle, hallja, mit mond a Szent Szellem a gyülekezeteknek." 
(Jel.3:7-13,)
Filadelfia jelentései: "kölcsönös szeretet", vagy "testvériség". A két jelentést össze lehet kapcsolni, így rövidítve a "Filadelfia" jelentése : Testvéri szeretet. A reformáció a bibliai hit helyreállítása irányában jelentős lépés volt ugyan, de sajnos a folyamat megállt. A Sárdist képviselő reformált egyházak a következő évszázadokban visszacsúsztak a thiatírai szellemi szintre, államegyházakká alakultak, és mint korábban üldözött egyházból átalakultak, és üldöző egyházzá váltak. Ők is csírájában igyekeztek elfojtani minden megújulási kísérletet, vagy mozgalmat. Az Úr újabb ébredési hullámot indított el 1825-ben. Dublinban (Írország fővárosában). Ébredési hullám indult el, ami átterjedt Angliába, angliai gyarmati területeire, majd Svájcba és más európai országokba, sőt még az USA-ba is. Az ébredés egyik legfontosabb felismerés az volt, hogy Krisztus Teste nem oszlik szét felekezetekre, azt nem sajátíthatja ki egyetlen felekezet sem, hanem Krisztus Teste egy, és akik újjászülettek, és engedelmesek Jézusnak, azok felekezeti hovatartozásuktól függetlenül tagjai a Krisztusnak. Ez alapján elkezdték egymást szeretni, elfogadni, házanként találkozni és az Urat keresni, imádni, és az Ígét olvasni, tanulmányozni. Kiszorult a közösségből a nikolaitizmus, eltűnt a papi réteg. Az Úr egyre több kijelentést adott nekik, és nyitott ajtót is kaptak, hogy az új ébredés világszerte terjedjen. Amint látjuk a Jelenések könyvében, az Úr az apostoli gyülekezeti mintához méri mind a hét gyülekezetet. Ezt a mintát az Apcsel. 2: 42, 46, versek foglalják össze. Először is azt látjuk, hogy az a 3000 lélek aki pünkösdkor megtért, úgy váltak tanítvánnyá, hogy házanként gyűltek össze, és naponta foglalatosak voltak négy fontos szellemi dologban. Foglalatosak voltak: 1./ Az apostolok tudományában, (ez a kijelentésből kapott értelmezése az Íg-ének, melyet az apostolok megosztottak a hívőkkel,) 2./ Közösségben, (testvéri szeretetben találkoztak, nem voltak közöttük rangok, még az apostolokat is testvérnek szólították,)  3./ Könyörgésekben, (vagyis imádták, dicsőítették az Urat,)  4./ Kenyérnek megtörésében, (vagyis naponta, házanként Úrvacsorai közösségben voltak Jézussal, aki közöttük volt és kijelentette magát számukra). Jézus a gyülekezeteket (és minket is) ehhez az apotoli gyülekezeti mintához mér, és ehhez képest dicsérte, vagy feddte őket, vagy szólította fel őket megtérésre. Filadelfia volt a hét gyülekezet közül az egyetlen, akivel Jézus annyira meg volt elégedve, hogy a mennyei koronát már elkészítette számukra, és akinek megígérte, hogy őket az "Isten Templomának oszlopává" teszi, ami rendkívüli és egyedülálló ígéret. Ezen ígéretek alapján Filadelfia valóban méltán tekinthető Krisztus menyasszonyi gyülekezetének. Jézus csak azt kéri tőle, hogy vigyázzon, hogy az Ő visszajöveteléig el ne veszítse a már meglévő koronáját !  "Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat." Igyekezzünk mi is, hogy Filadelfiához tartozhassunk ! 
 (Felvétel készült 2016.11.05.-én.)
__________________________________________________________________________
A filadelfiai gyülekezetnek adott ígéret arról árulkodik, hogy a győztes hívők a mennyei Jeruzsálemhez, az Atyához és a Krisztushoz fognak tartozni. Oszlopos szolgálatuk lesz Isten templomában, ami önmagában is egy erőteljes és félreérthetetlen utalás arra, hogy ők Jézus menyasszonyai lesznek. Ezt a menyasszonyi pozíciót erősíti meg az az ígéret is, hogy egyedül ők hordozhatják az Új Jeruzsálem nevét, ami alászáll majd az égből, mint egy férje száméra felékesített menyasszony. A Jel.21:22. versben láthatjuk, hogy az Új Jeruzsálemben nincs templom, mert maga az Atya annak a temploma és a Bárány. Ez pedig azt jelenti a győztesek számára, hogy mindig az Atyában (aki a város temploma is egyben) lesz a lakhelyük, ugyanúgy mint a Fiúnak, aki szintén az Atyában lakik. Ennél nagyobb ígéret és kegyelem nem létezik a teremtett világokban, sem mennyen, sem földön. Ez nagyon megrendítette a szívemet. Kívánom mindenkinek, aki ezt a videót megnézi, hogy legyen füle a hallásra, és elnyerhesse a leghatalmasabb mennyei ígéretet! "Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek."

AZ ATYA NÁSZAJÁNDÉKA A MENNYEI JERUZSÁLEM !


Fenti üzenethez kapcsolódik a "Látni, vagy nem látni - Hallani, vagy nem hallani" című alábbi videó anyag.
_________________________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése