2016. november 13., vasárnap

MIT JELENT MEGHALNI A VILÁG SZÁMÁRA ?

MIT JELENT A "VILÁG" ?
MIÉRT FONTOS MEGHALNI A VILÁG  SZÁMÁRA ?
*
"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak." (Gal.6:14,)
"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most hústestben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. (Gal.2:20,)
Pál apostol nyíltan tanítja a Jézus Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával való azonosulás alapelvét, amely a víz- és Szent Szellem keresztségben válik gyakorlati valósággá a hívő számára. (Ld. Róm.6:3-6, és Gal.2:20, 6:14,). Jézus a Jn.6:27-71 versekben arról tanít, hogy Ő a "mennyből alászállt kenyér", Ő az "élet kenyere". Jézus is arról tanít, hogy Őt enni és inni azt jelenti, hogy az Ő halálának és Vérének az igazságával azonosulunk amikor esszük az Ő megtört hústestét és isszuk az Ő Vérét. A hívő újjászületése után ebben az imádó úrvacsorai közösségben tud folytatódni az Úr Jézus Krisztus személyével és az Őbenne levő igazságokkal való teljes azonosulás. Hogy itt azonosulásról van szó, azt Jézus úgy fejezi ki a Jn.6:56. versben, hogy: "Aki eszi az én hústestemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban". Pál apostol is megfogalmazza Jézus halálával való azonosulás elvét a Galata 2:20. versben: "Krisztussal együtt megfeszíttettem, ..." Az Atyától kapott kijelentésre épülő imádó úrvacsorai közösségben tehát az apostolok naponta azonosultak Jézus Krisztus halálának és Vérének igazságával, (ahogy Jézus parancsolta nekik, hogy "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"). Így vált mindennapi élő valósággá és élő hitté számukra az, hogy "Krisztussal együtt megfeszíttettem", azaz meghaltam a bűn számára (Róm.6:2), meghaltam a világ számára (Gal.6:14), meghaltam a törvény betűje (kényszere) számára (Róm.7:4), és meghaltam saját magam számára (Gal.2:20), hogy "többé már ne én éljek, hanem éljen bennem a Krisztus". Tehát Pál apostol négy fontos dolgot sorol fel leveleiben, amelyek számára Krisztus által naponta meghalunk: 1./ a bűnnek,  2./ a világnak, 3./ a törvény betűjének, 4./ magunknak. Mindez csak Krisztus halálában lévő igazság ereje által lehetséges, a magunk erejéből semmiképpen sem. Csak a halál képes megszüntetni a bűn-, a világ-, a törvény betűjének kényszere- és a saját romlott természetünk jogalapját a belső- és külső emberünk fölött. Ha ez a jogalap valóban megszűnik (ha a hívő naponta azonosul Jézus halálával), akkor valósul meg az a megigazulás, amiről Pál apostol a Róm.5:1-2. versben beszél"Megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által". Pál apostol itt is az "által" szóval fejezi ki az azonosulás elvét, amely az adott igazság birtokba vételének az egyetlen gyakorlati módja. Ennek hiányában tehát a megigazulás nem lesz gyakorlati valósággá a hívőben, csupán elmélet marad, amit a Biblia halott hitnek nevez (Ld. Jak.2:17, 26,). Az alábbi 19 perces üzenetben a "világ számára való meghalás" jelentőségéről hallható egy rövid összefoglaló. "Akinek van füle a hallásra hallja ....."
*
Felvétel készült 2016.10.08.-án.

_________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája  89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése