2016. október 12., szerda

MEGLÁSSÁTOK, HOGY VALAKI EL NE HITESSEN TITEKET

"MEGLÁSSÁTOK, HOGY VALAKI EL NE HITESSEN TITEKET !"
*
Jézus fenti intő szavai (Mt.24:4,) alapozzák meg azt a megrázó kérdést, amit Jézus tesz fel a Luk. 18:8-ban : "az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?"
Bevezetőként ajánlom ezt a videót:  (1:32 perc)

Jézus előre látja, hogy világméretű hitetés veszélyezteti Isten népét az utolsó időkben.
A veszély óriási ! Ezért Jézus példáját követve az apostoli levelek is óriási hangsúlyt tesznek a hitvédelemre, bár erről manapság nagyon keveset, majdnem semmit nem lehet hallani a gyülekezetekben.  Az Úr az utóbbi 2 hónapban nagyon rám terhelte a hitvédelem üzenetét. Az erről készült felvételeket várhatóan a következő 2-3 hétben fel szeretném tenni erre a blogra. Az Úr konkrét felszólítást adott nekem a Zsoltár 40:10-11. versekből, hogy "ne hallgassam el a nagy gyülekezet" elől, amit az Ő "kegyelme és igazsága" felől megmutatott.

Ezt az oldalt beköszöntésül is szánom az érdeklődő testvéreim számára.

A világméretű hitetés - amit a Biblia a "hittől való szakadás"-nak nevez,- előzi meg az egységes világvallás kihirdetését, mely az antikrisztusi egységes világkormány (új világrend) alapja lesz. A jelenlegi pápa (Ferenc pápa) túlszárnyalva minden elődjét, óriási haladást ért el az egymással ellentétes világvallások (zsidó, iszlám, keresztény) és egyéb vallások egymással való kiegyezésében, a bálványimádó vallások, kultuszok és a katolikus vallás szinkretizálásában, éppen a hitetés hazug eszközének alkalmazásával. A Vatikán - és annak vezetője a pápa, - mint a "tengerből feljövő fenevad" már elérte és bírja a világ imádatát, így a pápa hazugságait nem kérdőjelezik meg, hanem igazságként fogadják el nem csak a világi társadalmak, hanem a magukat kereszténynek tartó olyan egyházak, felekezetek és gyülekezetek, amelyek elfogadják a pápa főségét, vagy tisztelik-, elismerik a pápát, mint keresztény vezetőt, vagy jó véleményt mondanak róla, holott ő maga a sátán szolgája, a Biblia által "Fenevadnak" nevezett hatalom vezetője. (Jel.13:1-8,) Nem Isten oldalán, hanem a sátán oldalán áll. Ő, és az általa működtetett vallási-, média,- és pénzügyi rendszer, valamint a neki behódolt (őt kereszténynek elfogadó egyházak, gyülekezetek, felekezetek és azok vezető szónokaik) együttesen a hitetés eszközei, akiket a Biblia "hamis prófétáknak", "ebeknek", "álnok munkásoknak" stb. nevez. Ezekről beszélnek az apostolok (Pál ap., Péter ap., Júdás ap., Jakab ap., János ap.,) és felrázó módon figyelmeztetnek, hogy az "ilyeneket kerüld", "az ilyenektől eltávozzál", "őrizkedjél", "elforduljál", mégis a hívők tömege ezek videóit nézi az interneten, ezek iskoláiban szerzik teológiai diplomájukat, ezen egyházakba járnak, vagy nézik a tv-adásaikat, hallgatják a veszedelmes tévtanításaikat. 
*** (Fil.3:2,  1.Tim.1:19-20,; 1.Tim.6:5, 11, 20,; 2.Tim.3:1-9, 13,) ***

Ezért a HITVÉDELEM témája megrázó módon foglalkoztat, hogy a vészjelző kürtöt minél többen meghallhassák, és ne kerüljenek azok közé a választottak közé, akik szintén a hitetés célpontjai és kárvallottjai lesznek.  
Jézus éppen hitvédelmi okokból és féltő szeretetből figyelmezteti tanítványait arra, hogy mindenki becsapható és elhitethető, még a választottak is: "elhitesse, ha lehet, még a választottakat is!" (Mt. 24:24,   Mk. 13:22,) Ezért fontos alázattal és kitartóan az Urat keresni, Őt félni és Őhozzá ragaszkodni, mert csak az Ő jelenléte tud megőrizni minket a hitetés gonosz erejétől. Pál apostol is éppen ezért figyelmeztet mindnyájunkat így : "Aki azt hiszi, hogy áll (a hitben), vigyázzon, hogy el ne essék!" (1.Kor.10:12,)

Fenti videó egyértelműen bizonyítja, hogy Ferenc pápa az egységes világvallás létrehozója, a hitetés leggonoszabb eszköze, aki a jezsuiták által irányított média- és pénzbirodalom segítségével uralja az emberek lelkét és irányítja gondolkodásukat. A Vatikán által közzétett videó egyértelműen bemutatja: először  egy buddhista nőt, aki bejelenti " hiszek Buddhában ". Második ember: egy zsidó rabbi kijelenti: " Hiszek Istenben ". Harmadszor, egy katolikus pap azt mondja, hogy " Hiszek Jézus Krisztusban ", és végül egy iszlám vezetőt mutatnak, aki azt mondja: "Hiszek Istenben, aki Allah ". 
Ferenc pápa pedig azt mondja:  minden út az egy Istenhez vezet, és "mindannyian Isten gyermekei vagyunk". Tehát - a pápa szerint - mindegy melyik úton jársz, Isten gyermeke vagy, akár Buddhát, akár Allahot, akár Jézus Krisztust követed, teljesen mindegy, akkor is Isten gyermeke vagy. A pápa - szembeszegülve Isten Ígéjével, az evagéliummal, - azt állítja, nem kell újjászületés, nem kell a Fiúság Szelleme ahhoz, hogy Isten fiai legyünk. Ő nyíltan ellentmond Jézus szavainak és az Újszövetség tanításának. Mi ez, ha nem a hitetés világméretű hazugsága???  Az Íge egyértelműen leszögezi : "És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más Név, mely által kellene nékünk megtartatnunk!" (Apcs. 4:12,)  Ferenc pápa tehát nyíltan, szemrebbenés nélkül meghazudtolja Isten Ígéjét, vagyis Istent!
És ezzel a hazug, az Isten beszédét lábbal tipró pápával mutatnak szimpátiát és egyetértést eddig komolynak tartott keresztény vezetők, még karizmatikusok is.
Ideje elgondolkodni, és Istenfélelemmel elfogadni Jézus  intő szavait : "Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok !" (Mk.13:33,) - hogy a hazugság atyja (az ördög) el ne hitesse a választottakat is ! Sajnos nagy rá az esély, mert a hívők sokan alszanak, a vezetők többsége pedig a saját kiskirályságának őrzésével, vagy építésével van elfoglalva, nem a nyáj érdekével, nem Isten akaratának keresésével ! 

***  Az idézett Ígék *** :
Fil.3:2,  
2. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől: 

1.Tim.1:19-20,
 19. Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;   20. Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.

1.Tim.6:5, 11, 20,
5. Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzál
11. De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld;
20. Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; 

2.Tim.3:1-9, 13,
1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. 
2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 
3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. 
4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 
5. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. 
6. Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, 
7. Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. 
8. Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. 
9. De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett. 

13. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén. 
____________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája 

 71. "Ímhol jő a Vőlegény !" - A kiáltás neked szól ! - Van-e olajod ?

 81. Itt az utolsó óra - Felkészülés - Van-e menyegzői ruhád ?
 89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?
_________________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
______________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

1 megjegyzés:

  1. Egyetértek abban most bukkantam az oldalra, hogy szükséges a keresztyén hit védelme korunk sokféle ártalmas szellemi áramlatával szemben, sőt a minden vallás egyformán jó elméletével is vitába szállnék. Most amikor egyre jobban próbálják elmosni a hitbeli különbségeket a világ nagy vallásai között a hit kárára és létrehozni az antikrisztusi hitegységet. Érdekes, hogy manapság milyen sokat hallani egy az Isten elvet hangoztatni, de ezt a közömbösök teszik. Krisztus viszont azt mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis én általam. Nem az egyik út, nem az egyik igazság stb. Érdeklődéssel olvasom oldalukat! Köszönöm.

    VálaszTörlés